سلام. در برخی از سازمانها دیده میشه که از نظر پرداخت حق زحمت همکاران درون سازمان با تاخیر اقدام میکنند.

یکی از ابزارهای انگیزش و بالابردن کارایی پرداخت به موقع حق زحمت است.

وقتی این اقدام با تاخیر انجام میشود نباید توقع کارایی خوب داشته باشیم.

کانال تلگرام