مدیریت منابع انسانی (یا به اختصار منابع انسانی)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمان‌ شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، تقبل مسئولیت‌های جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیت‌هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی می‌شود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمت‌ رسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء می رساند. مدیریت منابع انسانی به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمان‌ها، با تمرکز بر سیاست‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. واحدها و بخش‌های مدیریت منابع انسانی، خصوصاً مسئول عده‌ای از فعالیت‌ها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا) می‌باشد. همچنین مدیریت منابع انسانی به روابط صنعتی توجه دارد، که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از بحث‌های بین کارکنان و مدیران و قوانین دولتی می‌باشد. 
در دوره آموزشی Lynda Administrative Human Resources Fundamentals با اصول و مبانی مدیریت منابع انسانی آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی Lynda Administrative Human Resources Fundamentals:
- اعتماد ساختمان به کارکنان
- اجرای یک ممیزی منابع انسانی
- طبقه بندی کارکنان
- حقوق و مزایا
- ایجاد و اعمال سیاست های شرکت
- شرح وظایف
- استخدام، مصاحبه، و به کارگیری کارمندان جدید
- مدیریت عملکرد کارکنان 
- آموزش کارکنان
- انضباط کارکنان 


دانلود