امروز،با صدای بلند بگویید:من به موفقیتم ایمان دارم.تا با این فکر بر ضمیر ناخودآگاه حک شود.با این کار قدرتی پیدا میکنید که موجب آن از عهده ی مشکلاتتان بر می آید.