کاش می شد سه چیز را از کودکان یاد بگیریم : 

1.بی دلیل شاد بودن و پای کوبیدن. 

2.همیشه سرگرم کاربودن و بیهوده ننشستن. 

3.حق و خواسته خود را با تمام وجود خواستن و فریاد زدن.