برخی سازمان ها برای #بزرگ جلوه دادن و پر #سابقه نشان دادن خود دست به دامان #فریب کاری می شوند.

در یکی از قسمت های برنامه #خندوانه مهمان مهترم برنامه سرکار خانم #ثریا_قاسمی صحبت می کردند که مردم #فریب کاری را متوجه میشوند.

پس هیچ گاه سعی بر این نداشته باشیم که #فریب کاری کنیم چه برای #سازمان و چه برای #مشتری ( #همکار ).


ODMSEVEN@