خیلی خیلی مراقب #مدیریتمان باشیم  ، هیچ گاه بر این باور نباشیم که هیچ #ضعفی نداریم.

سازمانی که کارکنانش #ناراضی و #صحبت های درگوشی داشته باشند این به معنی است که #سازمان دچار #غده #سرطانی شده است و برای از بین بردن این غده هیچ کاری نمیشه هیچ و باعث بزرگتر شدن غده میشوند...


کمی #وقت برای تبادل #نظر،#صحبت با کارکنان میتونه بسیار موثر باشد...


کانال تلگرام