هیچ فرقی نداره در چه کسب و کاری هستیم ولی این مسله خیلی مهم هست که تا چه حد #شجاعت دارم که از #موکلم #همکارم #همکار_تجاریم #دوستم #همسرم #اطرافیانم و تمام #عزیزانی که با من سروکار دارند راجع به #خودم و #خدماتم #برخوردم و #سازمانم #کارم #سوال بپرسم و از #نظرات #پیشنهادات #انتقادات #استقبال کنم...