#امروز در بیمارستانی منتظر نشسته بودم تا عزیزمان برگردند متوجه #خانمی شدم که سرشار از #استرس بود و متوجه شدم که #کارشناس_فروش هستند. همش در حال #قدم زدن و با #تلفن همراهشان کار میکردند.

آیا #مدیران و #مدیران_فروش برای کارکنانشان در بخش فروش وقت میگذارند تا از #استرس های ناشی از #فروش و #مذاکره #بکاهند؟!!