آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد.