سلام پر انرژی

برای اینکه بتونیم فروش بهتر و نسبتا راحتی داشته باشیم هر آنچه که باید مسولان فروش و کارشناسان فروش بدوند رو انتقال بدیم و جای هیچ ابهامی نذاریم.

اطلاعاتی چون مشتریان فعلی و مشتریانی که به هر دلیلی دیگر با سازمان ارتباطی ندارند.

اطلاعات فنی .

صحیح بودن تاریخ فعالیت و صحیح بودن عدد مشتریان.

و هر آنچه که مهم است در روند فروش


اگر با روش ابهام  پیش بریم قطعا نه فروش موفق خواهیم داشت و نه رابطه مداوم.

پس ابهامات رو برای مسولان و کارشناسان فروش برطرف کنیم.


ODMSEVEN@