#زندگی بدون #حد و #مرز

از من بارها این سوال را پرسیده اند که نیک تو چطور می توانی این قدر #خوشحال و #پرانرژی باشی؟ تو هم حتما #مشکلات خاص خود را داری.
من بلافاصله این جواب را می دهم :

من #خوشبختی را زمانی پیدا کردم وقتی متوجه شدم که همان قدر که #ناقص هستم همان اندازه هم می توانم #نیک_وی_آچیچ ایده آل باشم. من مخلوق #خدا هستم و مشیت و حکمت او بر این اساس بود که اینگونه خلق شوم و این نو خلقت من به این معنا نیست که جایی برای زندگی و پیشرفت ندارم و به خاطر همین #تلاش میکنم تا بهترین نقش خود را برای این #دنیا و #خالق خود ایفا کنم.