به تازگی یک نرم افزار ارائه شده بنام "اکسین چنل" که آموزش زبان انگلیسی می باشد. در یکی از تبلیغات تلویزیونی نرم افزار بصورت غیر مستقیم از "امیر حسین مقصودلو" هم  حمایت و تبلیغ میشود.

باید در تبلیغاتمون تمام نکات را مد نظر داشته باشیم.یک تبلیغ به یاد ماندنی...