توپولوفروشنده دوست داره که باهاش برخورد و رفتار خوبی بشه؛

توپولوفروشنده چه رفتاری میکنه؟