تصویر زیر نمونه کار بنده برای نمایشگاه خیریه میباشد...

محمدرضا خسروی پی